Privacyverklaring


Algemeen


Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt. Dit doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring,
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens,
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is,
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt,
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.

Als Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Maatschappelijke zetel: Wielewaalstraat 13 – B 9820 Merelbeke
Tel. +32 9 362 85 81
postiljon.wandelclub@gmail.com
www.pwcmerelbeke.be


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • voor het bijhouden van de ledenadministratie (uitvoering van de overeenkomst)
 • het versturen van het clubblad en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de club (uitvoering van de overeenkomst)
 • printen van labels voor de inschrijfkaarten

Welke gegevens verwerken we?


We kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:

 • Identificatie : naam, voornaam,
 • Contactgegevens: adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit.
 • Digitale foto’s van sfeerbeelden van diverse clubactiviteiten.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt.

Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door
 • het secretariaat van Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
 • de externe organisatie: Federatie - Wandelsport Vlaanderen.

Verstrekking aan derden


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe verwerkers, tenzij aan de federatie Wandelsport Vlaanderen vzw).

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn


Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.
Via het bovenvermeld adres kan je ons hiervoor contacteren.

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover contact met ons op te nemen:

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw
Maatschappelijke zetel: Wielewaalstraat 13 – B 9820 Merelbeke
Postiljon.wandelclub@gmail.com

Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring


Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018